Menu

ဒီကလုာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကလဲၤတုၤဆူကီၢ်ဆၣ် ၃၀၀ ဘျဲၣ်လၢယဲၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤ

...

ဒီကလုာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကလဲၤတုၤဆူကီၢ်ဆၣ် ၃၀၀ ဘျဲၣ်လၢယဲၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤ

Eleven Myanmar, 22 Apr 2018

URL: http://www.elevenmyanmar.com/local/13778
တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်လိၣ်ခိၣ်လိၣ်ကွဲကိတိာ် စးထီၣ်မၤထွဲဒီကလုာ်တၢ်ဆိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (၂၀၁၇-၂၀၂၁) တ ဆီဘၣ်တဆီ ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကမၤထွဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ လၢကီၢ်ဆၣ် ၃၀၀ ဘျဲၣ် လၢယဲၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

လၢဒီကလုာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ, ကိတိာ်ကမၤထွဲ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ လၢကီၢ်ဆၣ် ၃၂၈ ဘ့ၣ်- ကီၢ်ဆၣ် ၇၅ ဘ့ၣ်လၢ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စ့နံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ကီၢ်ဆၣ် ၈၂ ဘ့ၣ်လၢ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စ့နံၣ်အပူၤ, ကီၢ်ဆၣ် ၈၃ ဘ့ၣ်လၢ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ စ့နံၣ်အပူၤ, ဒီးကီၢ်ဆၣ် ၈၈ ဘ့ၣ်လၢ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စ့နံၣ်အပူၤလီၤ.

ဒ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢန့ၢ် လၢ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ စ့နံၣ်အတီၢ်ပူၤအသိး, ဖိသၣ်ဆံးဒီးဖိသၣ်လၢယဲၢ်နံၣ်အဖီလာ်တၢ်သံ အိၣ်၀ဲ ၅၀ ဂၤလၢပှၤအိၣ်ဖျဲၣ်မူလၢ ၁,၀၀၀ ဂၤအကျါလီၤ.

တၢ်၀ဲအံၤတၢ်မ့ၢ်ထိၣ်သြတီၤဒီး ထံကီၢ်လၢအဘူးဒီး ဖိသၣ်တၢ်သံအါဖး ဒိၣ်လီၤ. ဖိသၣ်လၢယဲၢ်နံၣ်အဖီလာ်တၢ်သံ ၆၀ မျးကယၤမ့ၢ် ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီတဖၣ်လီၤ. ကိတိာ်ကကွၢ်လီၤဆီ၀ဲဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲ မ့ၢ်လၢမိၣ်သၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီအဆိကတၢၢ် ၂၄ နၣ်ရံၣ်တီၢ်ပူၤတဖၣ် အတၢ်သံအါကတၢၢ်အဃိလီၤ.

ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤလၢ ဒီကလုာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစံး၀ဲ, "တနံၣ်အံၤ, ကိတိာ်ဃုထၢ၀ဲကီၢ်ဆၣ် ၇၀ ဘျဲၣ်လၢ ကဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီ ဒီးကသံၣ်တၢ်ပီးတၢ်လီ ဆူတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ, ကသူၣ်လီၤဆီလီၤကဒါက့ၤခိခိၣ်ဒူသ၀ီတၢ်အိၣ် ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ ဒီးအဒ့တဖၣ်, ကဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်လၢဟးဂူာ်ဟးဂီၤတဖၣ် ဒီးကမၤပှဲၤတၢ်လီၢ်လၢလီၤဟိတဖၣ်လီၤ.

လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဖီလာ်, ကိတိာ်ကကွၢ်မၤလီၤဆီအါဒၣ်တက့ၢ် တၢ်သူၣ်လီၤဆီလီၤတၢ်လိၣ်တၢ်လဲး ဒီးပှၤကညီဂံၢ်ထံးကံၢ်စီတၢ် လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ကသီ ဒီးကသံၣ်တၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်လီၤ."