Menu

ဒီၢ်အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ် ကတိၤတၢ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤလၢ တဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ တၢ်ပတုာ် တၢ်ဒုးတၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤ

...

ဒီၢ်အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ် ကတိၤတၢ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤလၢ တဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢ တၢ်ပတုာ် တၢ်ဒုးတၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤ

The global New Light of Myanmar, 18 Jul 2016

URL: https://issuu.com/myanmarnewspaper/docs/18_july_16_gnlm
ထံကီၢ်ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် ဒီၢ်အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ် ထံၣ်လိာ်ကတိၤတၢ်ဒီး ခၢၣ်စးလၢကလုာ်ဒူၣ်ဖဲဒရဲၣ်ကီၣ်ကးကရၢ
လၢအဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ် မဲအီၤလၢအပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူနဘဲလး ဘၣ်ဃးထံကီၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤကျဲအ
ဂ့ၢ်, ဖဲဒီကလုာ်တၢ်ဃူလိာ်ဖိးလိာ်က့ၤ ဒီးတၢ် မုာ်တၢ်ခုၣ်၀ဲၤလီၢ် ၀့ၢ်တကူၣ်, မဟါတနံၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ထံၣ်လိာ်ကတိၤတၢ်အဆၢကတီၢ်, လၢအမ့ၢ်တၢ်အဆိက တၢၢ်တဘျီလၢ ပဒိၣ်ထီၣ်သီဒီးကလုာ်ဒူၣ်လၢတ
ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ် လၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ဒုးတၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအဘၢၣ်စၢၤ, အ၀ဲသ့ၣ် တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်
ဃး တၢ်စံးကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အကျဲ ဒ်သိး ဖဲကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ် (၂၁ ယၤဖှိၣ်ပ့ၢ်လိၢ်
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်) အဆၢကတီၢ် ပှၤကိးဖုဒဲးပၣ်ဃုာ်ကသ့အ ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အူလၣ်မီၤၡွ့ၣ်လၢအမ့ၢ်ကတီၤဆိကမံးတံာ်နဲၢ်ရွဲၢ်စံး၀ဲလၢ, ဖဲတၢ်ထံၣ်လိာ်ကတိၤတၢ်အဆၢကတီၢ် ခံခီယၢ်ပၤသူၣ်
ထီၣ်၀ဲတၢ်နာ်န့ၢ် အီၣ်လိာ်သးအါထီၣ် ဒီးတၢ်စံးကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤဂာ်ဒ်သိးဒီး "ဟံၣ်ဖိဃီဖိကဒဲကဒဲ တဲသကိး
တၢ်လီၤ."

အ၀ဲဒၣ်တဲအါထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ, ဖဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သးအခါ UNFC တပၤသံကွၢ်လီၤတံၢ်၀ဲတၢ်လၢတရှဲဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်
ဘၣ်ဃးတၢ်က ထီၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်လၢကဟဲ ဒီးဟ့ၣ်နီၤဟ့ၣ်ခီလိာ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ထံၣ်
ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီးထံကီၢ် ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.