Menu

Search form

Number of results: 4111

 • ကီၢ်ပယီၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ်သိၣ်လိကညီကျိာ်ဖဲပကိကၠိတဖၣ်အပူၤ

  news Karen News, 15 Dec 2013 (7 years ago )
  ပကိဟီၣ်ကဝီၤပဒိၣ်တဖၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤဝဲဒၣ်လၢတၢ်ကသိၣ်လိဝဲကညီကျိာ်ဖဲပဒိၣ်တီၤဖုၣ်ကၠိခဲလၢာ်ဖဲပကိအပူၤန့ၣ်လီၤ. စီၤကၠူပလံၣ်စါလၣ်,ကညီကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်ဝီကိတိာ်ခိၣ်ဖဲပကိကီၢ်ခီစံးဘၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်သိၣ်လိဝဲကညီကျိာ်အံၤကစးထီၣ်ဝဲဖဲ ၂၀၁၄/၁၅ ကၠိနံၣ်စးထီၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢတဲာ်အံၤအိၣ်ထီၣ်ဝဲဖဲကညီကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်ဝီကိတိာ်ခိ...
 • Japan allows multiple-visas for Myanmar

  news Bangkok Post, 15 Jan 2014 (7 years ago )
  Japan has issued multiple-entry visas for Myanmar nationals, as part of efforts to increase Myanmar visitors to Japan and expand bilateral exchanges, the Japanese Foreign Ministry said. A multiple visa, effective Wednesday, will be valid for up to three years, allowing a bearer to stay in Japan f...
 • တၢ်မၤယံာ်မၤနီၣ်တၢ်ကတိၤသကိးထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတဘျီကဒီး

  news Irrawaddy News, 15 Jan 2014 (7 years ago )
  ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤစံးဝဲလၢကီၢ်ပယီၤကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်ဒီးပဒိၣ်မၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရူၢ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်ကမၤအီၤဖဲဝ့ၢ်ဖါအၣ်,ကညီကီၢ်စဲၣ်အံၤဘၣ်တၢ်သုးနံၤသုးသီက့ၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်တဘျီကဒီးန့ၣ်လီၤ.တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲဝ့ၢ်ဖါအၣ်အံၤမ့ၢ်ဝဲပဒိၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲကရူၢ်ခဲလၢာ်အတၢ်ဆဲးလီၤ စုမုၢ်ကျၢၢ်လၢထံကီၢ်ဒီဘ့...
 • ကီၢ်ပယီၤအိးထီၣ်လံာ်ဟးကီၢ်ဝဲၤဒၢးအသီတဖၣ်ဖဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤ

  news Irrawaddy News, 10 Jan 2014 (7 years ago )
  ပှၤကီၢ်ပယီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်ပတံထီၣ်ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲလံာ်ဟးကီၢ်သ့ဝဲဖဲတၢ်လီၢ် ၁၅ တီၤဖဲကီၢ်ပယီၤဒီဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤ ကွံာ်တၢ်ပတံထီၣ်ဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်ဟးကီၢ်အံၤသ့ဒၣ်ဖဲဝ့ၢ်တ ကူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. မီၣ်မီၣ်လ့လၢအမ့ၢ်ပၢၤကီၢ်မၤတၢ်ဖဲတၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤကီၢ်ပယီၤလံာ်ဟးကီၢ်အလီၢ်ဖဲတလၢၤကီၢ်စဲၣ်အံၤစံးဝဲလၢခီဖျိလၢပှၤပတံထီၣ်လံာ်...
 • ပဒိၣ်ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ထၢထံဖိကီၢ်ဖိနီၣ်ဂံၢ်လၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤတဖၣ်အဂီၢ်

  news Mizzima News, 14 Jan 2014 (7 years ago )
  ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၉ သီအနံၤ, တၢ်နုာ်လီၤဆူထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီးကမျၢၢ်နီၣ်ဂံၢ်ကိတိာ်ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဂၤစံးဘၣ်မံၣ်စံၣ်မၣ်တၢ်က စီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ်တ ဖၣ်တိာ်ပာ်ဝဲလၢကတၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်ဒ်သိးဒီးတၢ်ကဂံၢ်ဃုာ်ဝဲကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ် ခဲဒဲကဝီၤဖိတဖၣ်ဖဲတၢ်ထၢထံဖိကီၢ်ဖိနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ကမၤအီၤဖဲနံၣ်အဝဲအံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ...
 • ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရန်အစိုးရနှင့်ကေအန်ယူဆွေးနွေးမည်

  news Mizzima News, 14 Jan 2014 (7 years ago )
  မြန်မာအစိုးရနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရများသည်ဤနှစ်အတွင်းပြုလုပ်မည့်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံခြင်းတွင်ထိုင်းနယ်စပ်တလျှောက်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်နေထိုင်သော ဒုက္ခသည်များပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်မည့်အစီအစဥ်ရှိသည်ဟုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှအရာရှိတဦးကဆိုသည်။ ထ...
 • မြန်မာမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးများကိုနိုင်ငံတဝိုက်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း

  news Irrawaddy News, 10 Jan 2014 (7 years ago )
  ယခုအခါတွင်နိုင်ငံတဝိုက်ရှိတည်နေရာ(၁၅)ခု၌မြန်မာနိုင်ငံသားများမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုလျှောက်ထားနိုင်ပြီးတိုက်ရိုက်လက်ခံရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။နိုင်ငံသည်လွန်ခဲ့သေကာလများ၌ရန်ကုန်မြို့တမြို့တည်းတွင်သာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးရှိခဲ့သည်။ အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ဆေးကုသရန်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အထောက်အထားများလိုအပ်လာ...
 • ဟောင်သရောမြစ်အတွင်းလှိုင်ကွယ်- မဲသရောအပိုင်းတံတားစတင််ဆောက်လုပ်နေပြီ

  news Karen News, 27 Jan 2014 (7 years ago )
  ကရင်ပြည်နယ်၊ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ(လှိုင်ကွယ်- မဲသရောအပိုင်း)ဟောင်သရောတံတားကိုနိုင်ငံတော်ဘက်ဂျက်ဖြင့်အစိုးရဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တံ တားဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအထူးအဖွဲ့ (၂) က တာဝန်ယူကာဇန်နဝါရီလပထမအပတ်မှစ၍ဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ အရှည်ပေ၉၂၀၊ အကျယ်၂၄ပေရှိ အာစီတိုင်၊ သံချည်တို့ဖြင့် တည်ဆောက...
 • မြန်မာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများမှအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမူကြမ်းကိုအစိုးရစေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ဝင်များထံဝေမျှပေးခြင်း

  news Irrawaddy News, 29 Jan 2014 (7 years ago )
  မြန်မာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများသည်ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်လက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်သုံးရက်တာညီလာခံပြီးဆုံးပြီးနောက်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် များသည်အစိုးရစေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းနှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်၁၆အုပ်စုကိုကိုယ်စားပြုသည့်အ...
 • Government to sign ceasefire with 16 groups

  news Shan Herald News for Agency, 31 Jan 2014 (7 years ago )
  Naypyitaw has closed the list of armed groups to be invited to sign the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) at 16, according to U Aung Min, Vice Chairman of the Union Peacemaking Work Committee (UPWC) and Minister for President’s Office yesterday. “That doesn’t mean we should leave out the remai...