Menu

Search form

Number of results: 67848

 • ကၠိသရၣ် ၁၀၀၀ ဂၤ, ဒိးန့ၢ်တၢ်သိၣ်လိ ကဘၣ်သိၣ်လိဖိသၣ် လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်လီၤဆီဒ်လဲၣ်

  news Myanmar Times, 14 Dec 2016 (5 years ago )
  ဒ်သိးတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ ဖိသၣ်လၢအိၣ်ဒီး တၢ်မၤလိတၢ်နီးတၢ်ဘျးတဖၣ်အဂီၢ်, ကီၢ်ပယီၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ် သ့လီၤဆီကရၢ Myanmar Special Education Association (MSEA), ဘိိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကတူၢ်လၢာ်အသးလၢသရၣ် ၁၀၀၀ ဂၤအဂီၢ်လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်တၢ်သိၣ် လိလီၤဆီလၢ ၂၀၁၇ အတီၢ်ပူၤလီၤ. တၢ...
 • ကၠိသရၣ် ၂၀၀ ဂၤ ကသိၣ်လိအါထီၣ်တၢ် လၢ မိၣ်ကီၢ်စဲၢ်တီၤဖုၣ်ကၠိ

  news Burma News International, 01 May 2016 (5 years ago )
  ဒ်မိၣ်ကီၢ်စဲၢ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ အတၢ်ပာ်ဖျါအသိး, လၢကၠိနံၣ် ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ အဂီၢ် တၢ်ကမၤအါ ထီၣ်ကၠိ သရၣ် ၂၀၀ ဂၤ လၢကသိၣ်လိတၢ်လၢတီၤဖုၣ်ကၠိ လၢကီၢ်စဲၢ်အပူၤ ဒ်ပှၤန့ၢ်စုဘူးခီၣ်လဲလၢ တနံၤအဂီၢ် တနံၤဂီၢ် အသိး န့ၣ်လီၤ. "လၢမိၣ်ကီၢ်စဲၢ်အပူၤ ပအိၣ်ဒီးပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အါဂၤလီၤ. ပမ့ၢ်ထိၣ်သြတီၤပကီၢ်စဲၢ်ဒီး ကီၢ်စဲၢ...
 • ကၠီၣ်တဲၣ် တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီပှၤတ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်တၢ် သံကွၢ်တၢ်အိၣ်သးအသီဘၣ်ဃး ဒ၀ဲၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

  news Democratic Voice of Burma, 07 Feb 2017 (4 years ago )
  ကၠီၣ်တဲၣ်ခီပနံၣ်, အံထဲလံယါထါတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီခီ ပနံၣ် Italian Thai Development Plc (ITC) စံး၀ဲ, ကၠီၣ်တဲၣ်ပဒိၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်မ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢ တၢ်ကဆဲးမၤဒံး တၢ်တိာ်ကျဲၤဒိၣ်စိန့ၣ်ဒီး, အ၀ဲဒၣ်အိၣ် ကတီၤအသးလၢ ကစးထီၣ်တ့ထီၣ် ဘှီထီၣ်ကဒါက့ၤ ဒ ၀ဲၢ်ထံယိာ်ကဘီသန့ လၢတၢ်သုးယံာ်သုးနီၢ်တ့ၢ်ယံာ်မး ၀ဲ, ဒီးမုၢ...
 • ကၠီၣ်တဲၣ်-ပယီၤကီၢ်ဆၢ ပနံးတၢ်ကၤဟီၣ်က၀ီၤအသီ ဘူးထီၣ်လၢက၀ံၤလံ

  news FRONTIER MYANMAR, 06 May 2016 (5 years ago )
  ဒ်ထံကီၢ်တၢ်သစီၣ်သန့တဖၣ် စံး၀ဲအသိး, ကၠီၣ်တဲၣ်-ပယီၤကီၢ်ဆၢ ပနံးတၢ်ကၤဟီၣ်က၀ီၤယဲၢ်တီၤတတီၤ တၢ်ကစးထီၣ်အိးထီၣ် ၀ဲနံၣ်ဘူးကလၢာ်တီၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. ပနံးတၢ်ကၤဟီၣ်က၀ီၤ ဖဲမဲၢ်စဲၤ ကယါကီၢ်စဲၢ်အပူၤ ဘၣ်တၢ်တ့အီၤဘၣ်ဖၢလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်တိာ် ကျဲၤအပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်မၤ စံးဘၣ် Global New Light of Myanmar တၢ်ကစီၣ်လၢ တၢ်မၤတဖၣ် ဘူး...
 • ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤလဲၤဟးကသုၣ်ကွၢ်ကီ ကီၢ်တနီသရံၣ်

  news The Global New Light of Myanmar, 25 Apr 2016 (5 years ago )
  ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ကစီၣ်သန့တဖၣ်စံးဝဲလၢ, ခီဖျိကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ လၢဟီၣ်ကဝီၤအပူၤအဃိ ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ် ဟ့ၣ်ဘါလၢ ပှၤကလဲၤဟးကသုၣ်ကွၢ်ကီ ကီၢ်တနီသရံၣ်အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠီၣ်တဲၣ်ခီပနံၣ်, ဖီဖံၣ်ဖၣ် သူၣ်ထီၣ်ဝဲဟိၣ်ထဲလ်တဖျၢၣ်လၢ လူၤထီၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤပတီၢ်ထီၣ်ဘး ဖဲတနီသရံၣ် အပူၤလၢအလီၤလၢစ့ US$ 125 ကကွဲၢ် ဒီးမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ကမၤ...
 • ကၠီၣ်တဲၣ်ပျဲ ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိ ဟဲအိၣ်သကိးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ခီဖျိကီးသီကျဲ

  news Eleven Myanmar, 11 Dec 2018 (3 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အခဲအံၤလဲၤအိၣ်သကိးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်သ့ သူ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလံာ်ပိာ်ကျဲ လၢတၢ်မၤသီ ထီၣ်အီၤ ခီဖျိ ကီးသီကျဲ, အဂ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ၀ဲၤကျိၤ စံး၀ဲလီၤ. ၀ဲၤကျိၤစးထီၣ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ ကီၢ်ဆၢလံာ်ပိာ်ကျဲ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၈ သီ, လၢပှၤလၢအဲၣ်ဒိးလဲၤအိၣ်သကိး ရနီကီၢ်ရ့ၣ် လၢကီၢ် ကၠီၣ်တဲၣ်, သ့ၣ...
 • ကၠီၣ်တဲၣ်ပှၤဘျၢလီၤစ့ နာ်န့ၢ်အီၣ်ကီၢ်ပယီၤအမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်

  news Myanmar Times, 06 Oct 2017 (4 years ago )
  ကၠီၣ်တဲၣ်ပနံၤတၢ်မၤဒီး ပှၤဘျၢလီၤစ့တဖၣ် ပာ်ဖျါအတၢ်နာ်န့ၢ်အီၣ်အလၢအပှဲၤ လၢကီၢ်ပယီၤအမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အဂံၢ်အဘါ ဒီးဆူ ညါတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအပူၤကွံာ် Myanmar Insight 2017 တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးအမူး တၢ်မၤဖဲဘီကီး, ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤခိၣ်နၢ်လၢ အဒိၣ်အ ထီထံၣ်လိာ်တဲသကိးတၢ်ဒီးပနံာ်တၢ်မၤဖိဒီး ပှၤဘျၢလီၤစ့လၢအအ...
 • ကၠီၣ်တဲၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ မ့ၣ်အူအူအီၣ် ပှၤအဂၤ ၄၀၀ ဟံၣ်ဃီတအိၣ်

  news Myanmar Times, 06 Mar 2019 (2 years ago )
  အစှၤကတၢၢ်ပှၤအဂၤ ၄၀၀ ကဲထီၣ်ပှၤဟံၣ်ဃီတအိၣ် ခီဖျိမ့ၣ်အူအူအီၣ်ဟံၣ်လၢအဖျၢၣ်လၢအဆံ ဖဲနိၣ်ဖိဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ လၢကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ကၠီၣ် တဲၣ်ကီၢ်ဆၢ, အဂ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါခိၣ်နၢ်တဂၤ လၢဟီၣ်က၀ီၤကရၢမၤစၢၤတၢ်, စံး၀ဲဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤလီၤ. စီၤဘှဲၣ်စ့, လၢအမ့ၢ် ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကမံးတံာ်နဲၢ်ရွဲၣ်, စံး၀ဲဟံၣ် ၈၈ ဖျၢၣ်ဟးဂီၤလၢမ့ၣ်အူအ...
 • ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ဒိးန့ၢ်စ့တၢ်မၤစၢၤ ၁၀, ၁၂၈ ကကၠဲၢ်ကၠး လၢပှၤတ၀ၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်တိာ် ကျဲၤအကီၢ်

  news Karen Information Center, 13 Sep 2018 (3 years ago )
  ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ဒိးန့ၢ်စ့တၢ်မၤစၢၤ ၁၀,၁၂၈ ကကွဲၢ်ကၠး လၢပှၤတ၀ၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်တိာ် ကျဲၤ community driven development (CDD) အဂီၢ်, လၢတၢ် မၤထွဲသကိးအီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်စ့တၢး, တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးဒီးတၢ် ဟ့ၣ်ထံကိတိာ်, ဒီးခိခိၣ်ဒူသ၀ီတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ၀ဲၤကျိၤအဘၢၣ် စၢၤ, လၢလွံၢ်နံၣ်တီၢ်ပူၤန...
 • ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ မြိတ်ကျွန်းစုအား မျက်စိကျ

  news Myanmar Times, 03 Oct 2016 (5 years ago )
  မြိတ်ကျွန်းစုသည် ဇိမ်ခံ အပျော်ရေလမ်း ခရီးသွားများအတွက် မကြာမီတွင် ရွေးချယ်စရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင် မည် ဖြစ်သည်။ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ဒေသခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အတူ ထိုဒေသတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ထိုဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်က ပြောကြ...