Menu

Search form

Number of results: 67848

 • ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း UEC မှ ကြေငြာ

  news Myanmar Times, 12 Oct 2016 (5 years ago )
  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်းကို ယမန်နေ့က ကြေငြာခဲ့ပြီး မဲဆန္ဒနယ်မြေ(၁၈)နယ်မြေအတွက် မဲပေးခြင်းကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ပြည်သူ့လွှတ် တော်တွင်(၉)နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင်(၃)နေရာနှင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတွင်(၆)နေရာ...
 • ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ကျင်းပမည်

  news Eleven Myanmar, 23 Aug 2016 (5 years ago )
  မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်ကို လာမည့်နှစ် ၂၀၁၇ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ကျင်းပမည်ဟု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်(UEC)အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူဦးအောင်မြင့် ကပြောခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ(၂၂)ရက်နေ့တွင် အထက်လွှတ်တော်၌ ရှမ်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေ(၂)မှ လွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်သူစိုင်းထွန်းအောင်မှ လုံခြ...
 • ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ NLD မှ ၁၉ နေရာတွင် ၉ နေရာ အနိုင်ရရှိ

  news Myanmar Times, 03 Apr 2017 (4 years ago )
  ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရှိ လစ်လပ်နေရာ(၁၉) နေရာတွင် (၉)နေရာ အနိုင်ရရှိသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရှိ နေရာ ၁၂ နေရာတွင် NLD မှ ၈နေရာအနိုင်ရရှိသည်။ ရှမ်းပြည်န...
 • ကွန်ပြူ တာသိပ္ပံတွင်မာစတာဒီဂရီနှင့်ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာကိုအွန်လိုင်းတွင်သင်ကြားနိုင်ပြီ

  news Eleven Media, 20 May 2014 (7 years ago )
  ကွန်ပျူတာမာစတာသိပ္ပံ(M.Sc)နှင့်ကွန်ပြူတာဒီပလိုမာသိပ္ပံ(DCS)တက်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ဘွဲ့ရများနှင့်ဘွဲ့လွန်ပညာသင်များအတွက်ရန်ကုန်တ္ကသိုလ်မှအွန်လိုင်းအစီအစဉ်များကိုစတင် လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်အားလူ့အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တက္ကသိုလ်စင်တာအောက်ရှိကွန်ပြူတာသိပ္ပံဌာနမှပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။DCS...
 • ကွီၢ်ဘျီၣ်စိစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ဃိးဂၤ ကကွၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ တၢ်စံၣ်ညီပီတ့အကျဲ

  news Myanmar Times, 26 Apr 2018 (3 years ago )
  ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပတီၢ် စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ဖးဒိၣ်ဃိးဂၤ ကကွၢ်ထွဲကီၢ်ဒိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ် ကွီၢ်ဘျီၣ်ထီအတၢ်မၤ ဒ်သိးတၢ်ကမၤဆူၣ်ထီၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီ တ့တၢ်တီတၢ်ြတၢ်အဂီၢ်လီၤ, အဂ့ၢ် အူစီၤမ့အီၣ် လၢအမ့ၢ်ပှၤနဲၣ်တၢ်လၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကွီၢ်ဘျီၣ်စိ တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ၀ဲၤကျိၤ, စံးဘၣ် The Myanmar Times တၢ်ကစီၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢတဲာ်၀ဲအံၤတ...
 • ကၠိကမၤန့ၢ်ကၠိသရၣ်သိၣ်လိကလုာ်ဒူၣ်ကျိာ် အါထီၣ်

  news Myanmar Times, 28 Sep 2017 (4 years ago )
  ကၠိသရၣ်သိၣ်လိကလုာ်ဒူၣ်ကျိာ်တနီၤလၢပဒိၣ်ကၠိ တၢ်ကပာ်ထီၣ်ဒ်အမ့ၢ်ကၠိသရၣ်မုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤ သိၣ်လိစၢၤတၢ်လၢတနံၣ်အံၤ, အ ဂ့ၢ် ကလုာ်ဒူၣ်လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကမံးတံာ်၀ဲၤကျိၤ စံး၀ဲလီၤ. တၢ်၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢတဲာ်တခါလၢတၢ်မၤအီၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တလါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကိတိာ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီကိ တိာ်အဘၢၣ်စၢၤလီၤ. ...
 • ကၠိဖိ ၁၀၀,၀၀၀ ဘျဲၣ်လၢထံထၣ်စွ့ကီၢ်ဒိၣ် မၤလိကညီအလံာ်

  news Karen Information Center, 10 Aug 2018 (3 years ago )
  ကၠိဖိခဲလၢာ် ၁၂၃,၆၉၆ ဂၤလၢထံထၣ်စွ့ကီၢ်ဒိၣ်, မၤလိကညီအလံာ်လၢပဒိၣ်ကၠိ, လၢ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ကၠိနံၣ်အပူၤ, အဂ့ၢ်ကီၢ်ဒိၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤဒၢးစံး၀ဲလီၤ. အပူၤကွံာ်ကၠိနံၣ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ကၠိဖိအိၣ်ထဲ ၉၁,၈၇၁ ဂၤလၢအမၤလိကညီအလံာ် လၢထံထၣ်စွ့, ဒီးကၠိဖိအါထီၣ်လၢကၠိနံၣ်တ နံၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ ၃၁,၈၂၅ ဂၤလီၤ. "ကညီဖိအါဂၤ အိၣ်၀ဲလၢထံထၣ်စ...
 • ကၠိဖိဒီးမိၢ်ပၢ်တူၢ်လိာ်မုာ် တၢ်ဒိးစဲးအကျိၤအကွာ်အသီ

  news The Myanmar Times, 09 Mar 2017 (4 years ago )
  လၢအပူၤကွံာ်, ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတီၤခဲလၢာ် ထဲဒၣ်လၢတၢ်နုာ်လီၤဖၠၣ်ဆိမိၤကၠိတၢ်ဒိးစဲးဧိၤ, နံၣ် ကတၢၢ်တၢ်ဒိးစဲးတ ဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢကၠိတၢ်ဒိးစဲးအကျိၤအကွာ်, ဘၣ်ဆၣ်လၢလွံၢ်တီၤဒီးဃိးတီၤအဂီၢ်, တၢ်တမၤနံၣ်ကတၢၢ်တၢ်ဒိးစဲးဘၣ် အိၣ် လံလၢသၢနံၣ် စးထီၣ်လၢတၢ်ဆီတလဲက့ၤ တၢ်ဒိးစဲး အကျိၤအကွာ်ဆူ ပဒိၣ်တၢ်ဒိးစဲးအကျဲ၀ံ...
 • ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်တူၢ်လိာ်မုာ်တၢ်တဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကၠိအဘူးအလဲ

  news Myanmar Times, 02 Jun 2015 (6 years ago )
  တၢ်လဲၤဆူကၠိအဆိကတၢၢ်တသီန့ၣ်ညီနုၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲနံၤသဘျ့သးဖှံလၢအယံာ်ဝဲဒၣ်ဖဲလၢ ကၠိပျၢ်ဖးဒိၣ်အဆၢကတီၢ်အံၤဝံၤအလီၢ်ခံကၠိဖိအါဒံအါဂၤအိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးလၢလါယူၤထီၣ်တသီကဟဲတုၤဃီၤဘူးထီၣ်ဝဲဒၣ်အဃိန့ၣ် လီၤ.ဘၣ်ဆၣ်ဖဲလၢအပူၤကွံာ်တနံၤကၠိဖိမိၢ်ပၢ်အါဒံအါဂၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်လဲ...
 • ကၠိဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ သုတတူၢ်လိာ်ကၠိဖိလၢကီၢ်ဆၣ်လၢအဂၤတဂ့ၤ

  news Myanmar Times, 27 May 2019 (2 years ago )
  ကၠိလၢဝ့ၢ်တကူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ သုတတူၢ်လိာ်ကၠိဖိလၢကီၢ်ဆၣ်အဂၤ ဖဲကၠိနံၣ်လၢကဟဲအကတီၢ်, အဂ့ၢ် အူ ကိၣ်လ့ဝ့, လၢအမ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ ပှၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်, စံးဝဲလီၤ. အဝဲဒၣ်စံးဝဲလၢ, တၢ်ကလုၢ်တမံၤဃီဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤ အပူၤကွံာ်တၢ်ဆဲးလီၤကၠိဖိမဟိတနံၣ်, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တပိာ်ထွဲအီၤဘၣ်, အ ဃိဒီး ဝ...