Menu

Search form

Number of results: 67172

 • ထံကီၢ်အပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်စံး, တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ် ပှၤလၢတၢ်ဘၣ်ထွဲအိၣ်ခဲလၢာ် ကဘၣ်ပၣ်ဃုာ်

  news The Global New Light of Myanmar, 10 May 2016 (5 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤ ထံကီၢ်အပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် ဒီၢ်အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ် ဖဲတၢ်တၢၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် ဒီကလုာ်တၢ်ဃူလိာ် ဖိးလိာ်က့ၤ ဒီးတၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်၀ဲၤလီၢ် အဆၢကတီၢ် စံး၀ဲ, လၢတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် ဒီကလုာ်တၢ်ဃူလိာ် ဖိးလိာ်က့ၤ ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် အဂီၢ် ပှၤလၢတၢ်ဘၣ်ထွဲ အိၣ်ခဲလၢာ် အလီၢ်အိၣ် ၀ဲလၢ ကဘၣ်ပၣ်ဃုာ် လၢတၢ်...
 • ထံကီၢ်အမံၤအသီ တၢ်ြကၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိး, UNFC ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံဂၤတဂၤ နါဟီၣ်စါ စံး

  news Mon News Agency, 01 Sep 2016 (5 years ago )
  တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖဲဒရဲၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ထံကီၢ် ဒီးတၢ်ဟ့ၣ် တၢ်ထဲသိးတုၤသိးလၢ ကလုာ်ဒူၣ်ကိးဖုဒဲးလၢ ထံကီၢ် အမံၤသီတဖျၢၣ်အဖီလာ် လၢထံကီၢ်အတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် အဂီၢ်, တၢ်ြကၢးတၢၣ်ပီၣ်သကိးလၢအဂ့ၢ်, နါဟီၣ်စါ လၢ အမ့ၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ် ဖဲဒရဲၣ်ကီၣ်ကးကရၢ United Nationalities Federal Council (UNFC) ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်န...
 • ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရူၢ် တၢ်တပျဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး ဖဲ KNU ခီကရဲး (၁၆) ၀ီတ၀ီတၢ်ဃုထၢ -

  news Karen News, 01 Jan 2017 (4 years ago )
  ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခီကရဲး (၁၆) ၀ီတ၀ီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်သ့ၣ်ဖးလၢတၢ်ကမၤအီၤဖဲ လါမးၡး ၂၀၁၇, ကမ့ၢ်တၢ် အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်အါကတၢၢ် လၢခ့ၣ်အဲၣ်န်ယူၣ်မၤဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤကွၢ်ထံနီၤဖးတၢ်တဖၣ်စံး၀ဲ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အစၢလၢကဟဲထီၣ် ကဟ့ၣ် တၢ်ဆၢတဲာ် ခ့ၣ်အဲၣ်န်ယူၣ်ကရူၢ်ဖဲလဲၣ်တဖု ကဆှၢကဒီးတၢ်ကရၢကရိတၢ်မၤ လၢကမၤန့ၢ်တၢ်မု...
 • ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရၢ သဆၣ်ထီၣ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကကိးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢကကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤကျဲအဂီၢ်

  news Karen Information Center, 16 Aug 2018 (3 years ago )
  ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရၢ International Karen Organization (IKO) သဆၣ်ထီၣ်ကညီဒိကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လၢကကိးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒ်သိးကကွၢ်ကဒါက့ၤဒီးဖီၣ်ဂၢၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ် သဲးတၢ် မၤကျဲလၢ အဆဲးလဲၤအသးန့ၣ်လီၤ. ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီကရၢ ပှၤကတိၤတၢ်ပၢ မါအီၣ်လဲဒိၣ် စံးဘၣ် KIC တၢ်ကစီၣ်လၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤက...
 • ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတမှံၤဟးလိာ်ကွဲ ဟဲအိၣ်သကိးမိၣ်ကီၢ်စဲၣ် တနံၣ်အံၤထီၣ်ဘး ၁၀၀,၀၀၀ ဘျဲၣ်

  news Mon News Agency, 25 Aug 2016 (5 years ago )
  မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ထုးန့ၢ်၀ဲ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတမှံၤဟးလိာ်ကွဲ ၁၀၉,၅၆၀ ဂၤ စးထီၣ်လါယနူၤအါရံၤ တုၤ လါယူၤလံ ၂၀၁၆ တီၢ်ပူၤ အဂ့ၢ်, မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဟိၣ်ထဲလ်ဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတမှံၤဟးလိာ်ကွဲတၢ်မၤ၀ဲၤကျိၤ (၀့ၢ်မီၣ်လမၠဲၣ်အဒ့) စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. လၢတမှံၤဟးလိာ်ကွဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအကျါ တမှံၤ ၇၀,၄၅၉ ဂၤ လဲၤအိၣ်သကိး၀ဲ ကၠဲၣ်ထံယိဃိၣ်, လၢဘၣ်တၢ် သ့ၣ...
 • ထံဂုၤကီၢ်ဂၤပှၤဘျၢနုာ်စ့ ကနုာ်လီၤမၤတၢ်အါလၢ စဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလၢအစၢ်တဖၣ်

  news The Irrawaddy, 02 Jan 2017 (4 years ago )
  ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်ဘျၢနုာ်စ့လိၤလိၤလၢကီၢ်ပယီၤ ၂၀၁၇ တီၢ်ပူၤ ကအါလၢစဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤလၢ တၢ်ထုးထီၣ်တၢ်ဖိတၢ် လံၤ ဖဲြကၢးဖဲ ဘၣ်, ဒီး ပှၤလၢဘျၢနုာ်စ့တဖၣ် အတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ဒံးလၢ ထံကီၢ်တၢ်သူၣ်လီၤဆီလီၤတၢ်လိၣ်တၢ်လဲၤတ ပၤ,အ ဂ့ၢ် တၢ်ကစီၣ် လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ပနံၤတၢ်မၤပှၤတ၀ၢ, စံး၀ဲလီၤ. ထံဂုၤကီၢ်ဂၤပှၤဘျၢနုာ်စ့လၢ အဟဲအိၣ်သကိးကီၢ...
 • ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖၠၣ်ဆိမိၤကၠိ တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်လၢန့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်

  news The Irrawaddy, 20 Apr 2018 (3 years ago )
  န့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ် - န့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်မၠူၤနံၤစပဲလ်ပဒိၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖၠၣ်ဆိမိၤကၠိ တဖျၢၣ်လၢ မီၣ်သီအိၣ်လီၢ်က၀ီၤ ဒဲၣ်က့ၤနၣ်သံၤရံၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤလီၤ. န့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီကမံးတံာ် Naypyitaw Development Committee (NPTDC) အိၣ်ခိး၀ဲတၢ် ကဟ့ၣ်တၢ်ပျဲ ဒီးဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်လၢတၢ်တ...
 • ထံဂုၤကီၢ်ဂၤအတၢ်ရ့လိာ် - မ့ၢ်တၢ်အလိၣ်နီၢ်ကီၢ်လၢ တၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ထံကီၢ်အဂီၢ်

  news Myanmar Times, 16 Jun 2017 (4 years ago )
  ပှၤကိးဂၤဒဲးကအၢၣ်လီၤထွဲ၀ဲဒီး တၢ်ကတိၤလၢ ထံကီၢ်တဘ့ၣ် အကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲး မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ် လၢထံကီၢ် အ၀ဲန့ၣ်အတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်လီၤ. ထဲလၢအိၣ်ဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအကျိၤအကွာ်လၢ အဂ့ၤ ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤ အတၢ်ရ့လိာ်, ထံ ကီၢ်အမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ကဆူၣ်၀ဲ, ဒီးထံကီၢ်ကလဲၤထီၣ်လဲၤထီ၀ဲ ဒီးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ကသူၣ်ဖှံသ...
 • ထံဒိၣ်လၢ မိၣ်, ကညီကီၢ်စဲၣ်, တနီသရံၣ်ဒီးပကိကီၢ်ဒိၣ်

  news Eleven Myanamr, 31 Jul 2018 (3 years ago )
  ခီဖျိထံဒိၣ်လၢမိၣ်ဒီးကညီကီၢ်စဲၣ်, ဃုာ်ဒီးတနီသရံၣ်ဒီးပကိကီၢ်ဒိၣ်အဃိ, ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်လိၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် အပှ့ၤဟဲဒိၣ်ထီၣ် န့ၣ်လီၤ . ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤကိတိာ်, စံး၀ဲလၢ ပှၤကညီ ၂၅,၀၅၀ ဂၤလၢဟံၣ်ဒူၣ် ၅,၃၀၂ ဒူၣ် အိၣ်၀ဲလၢ ထံဒိၣ်တၢ်မၤစၢၤအလီၢ် ၆၇ တီၤလၢကညီကီၢ် စဲၣ်အပူၤ, ပှၤ ၅,၈၉၅ ဂၤလၢဟံၣ်ဒ...
 • ထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤကဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါရၤလီအီၤဖဲလါအီကူး

  news Eleven Media, 06 Aug 2014 (7 years ago )
  ထံကီၢ်ပဒိၣ်ကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအစၢအဆိကတၢၢ်တဘျီလၢအနံၣ်၃၀အတီၢ်ပူၤလၢလါတဘ့ၣ်အံၤခဲလၢာ်ဃုာ်ဒီးပှၤအနီၣ်ဂံၢ်စရီလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်တ့ၢ်လံအီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်ကထုးထီၣ်ရၤလီၤဆိဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအ လီၢ်အကျဲအလံာ်ပာ်ဖျါလၢဘၣ်တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တ့ၢ်လံအီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်အီၤလၢ,တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၢ်ဆူထံကီၢ်အပူၤကိတိ...