Menu

ဒီကလုာ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဖီလ်စံၣ် တယံာ်ဘၣ်တၢ်ကထုးဖျါ

...

ဒီကလုာ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဖီလ်စံၣ် တယံာ်ဘၣ်တၢ်ကထုးဖျါ

mizzima, 09 Mar 2019

URL: http://mizzima.com/article/national-environmental-policy-be-revealed-soon
တယံာ်ဘၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ် ကထုးဖျါ ဒီကလုာ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဖီလ်စံၣ်, ၂၀၃၀ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမိၢ်ပှၢ် ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဒိၣ်, National
Environmental Policy, 2030 Strategy and Master Plan အဂ့ၢ် ကီၢ်ခိၣ်ခံဂၤတဂၤ အူမၠ့ၣ်စွ့ၤ, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လၢ ဒီကလုာ်
ပတီၢ် တၢ်ကွၢ်ကတီၤခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်ဆီလဲ လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်, စံး၀ဲ, ထံကီၢ်တၢ်ကစီၣ်သန့ပာ်ဖျါ၀ဲ လီၤ.

အ၀ဲဒၣ်ကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖဲလီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ် တၢ်ထံၣ် လိာ်တၢၣ်ပီၣ်လိာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၇ ဘျီတဘျီ, လၢတၢ်မၤအီၤ ဖဲန့ဆၢၣ်ဂံၢ် ထံးကံၢ်စီ
ဒီးတၢ်ကွၢ်ကတီၤခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ကိတိာ်, ဖဲန့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်, မဟါ တနံၤလီၤ.

ကီၢ်ခိၣ်ခံဂၤတဂၤ စံး၀ဲလၢ ကီၢ်ပယီၤလိၣ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမိၢ်ပှၢ်တ ခါ လၢကကတီၤခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် ဒီးကဒုးြတီဆၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢ
တၢ်ဆၢကတီၢ်ဆီလဲ, လၢထံကီၢ်ပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်ခိၣ်တၢ်လီၢ် ဒီးတၢ်ဃ့ထီ ဟီၣ်က၀ီၤ လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်မၤညၣ်, တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးဒီး
တၢ်ဘုၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ, အခါဖဲထံကီၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ န့ဆၢၣ်ဂံၢ်ထံးကံၢ်စီ လၢပှၤဂ့ၢ်၀ီ-မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ် တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအ ဂီၢ်လီၤ.

ဒီကလုာ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဖီလ်စံၣ် ကမၤစၢၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအတၢ် တူၢ်ယံာ်တူၢ်ထၢ, တၢ်ဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ်, ဒီးပှၤတ၀ၢ လၢကတူၢ်တၢ်ဆၢ
ကတီၢ်ဆီလဲကန့ၢ် ဒီးမၤလီၤစှၤ တၢ်ထုးထီၣ်ခၣ်ဘိၣ်ဂာ်သ၀ံ, ဒ်သိးကကဲဘျုးလၢ စိၤခဲအံၤဒီးစိၤဆူညါ တၢ်ဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ်အ ဂီၢ်လီၤ,
အ၀ဲဒၣ်စံး.