Menu

ဒီကလုာ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်စံးကတိၤ လၢကညီကရူၢ်ကရၢအဂီၢ် တၢ်မၤအီၤ၀ံၤ

...

ဒီကလုာ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်စံးကတိၤ လၢကညီကရူၢ်ကရၢအဂီၢ် တၢ်မၤအီၤ၀ံၤ

The Global New Light of Myanmar, 21 Jan 2017

URL: https://issuu.com/myanmarnewspaper/docs/21_jan_17_gnlm
ဒီကလုာ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်စံးကတိၤ လၢကညီကရူၢ်ကရၢအဂီၢ် တၢ်မၤအီၤ၀ံၤ၀ဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ဖဲဖၣ်အၣ်သံၤရံၣ်ဟိၣ်ထဲလ်, မဟါ တနံၤလီၤ.

ဖဲတၢ်စံးကတိၤအပူၤ, တၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးအစၢကျၢၢ်တံၢ် လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတ၀ၢကရူၢ်, မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တ၀ၢကရူၢ်, ပှၤဂ့ၢ်၀ီတ၀ၢက ရူၢ်, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်ဒီးန့ဆၢၣ်အဂံၢ်
ကံၢ်စီတ၀ၢကရူၢ် စံးကတိၤပာ်ဖှိၣ်၀ဲတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဖးဖျါထီၣ်အီၤ, ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ဆှၢနုာ် လၢအဟဲလၢကညီကမျၢၢ်ပှၤတ၀ၢ အတၢ်ကရၢကရိ, ကညီသးစၢ်,
ပှၤရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကမံးတံာ်, ဒီးကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ပၣ်တံၣ်လၢကီၢ်ခီဒီးကညီကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်, တၢ်ပာ်အီၤလၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအလံာ်ပူၤလီၤ.

ဒီကလုာ်ပတီၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်စံးကတိၤ လၢကညီကရူၢ်ကရၢအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်, ကညီကီၢ်စဲၣ်, စးထီၣ်လါယနူၤ အါရံၤ ၁၈-၂၀, ဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်
ဘျၢမိၢ်ပှၢ်လၢ အဟဲထီၣ်လၢတၢ်စံးကတိၤသကိးအဖီခိၣ်တဖၣ်, တၢ်ကဆှၢနုာ်ဆူ ၂၁ ယၤဖှိၣ်ပ့ၢ် လိၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအဟဲထီၣ်တၢ်စံးကတိၤသကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်၀ဲ ၆၀၀ ဂၤ, ဒီးမ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢ KNU, DKBA, KNU/KNLA-PC, ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်,တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ
ခိၣ်နၢ်, ခၢၣ်စးလၢ ကယါကီၢ်စဲၣ်, ကညီကီၢ်စဲၣ်, မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်, ဒီးတနီသရံၣ်ကီၢ်ခီ, ပကိ ကီၢ်ခီ, ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီ ဒီးအ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီ, ကညီကမျၢၢ်တ၀ၢတၢ်ကရၢ
ကရိ, ခၢၣ်စးလၢကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်, ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါခိၣ်နၢ် လၢကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်စံးကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ကမံးတံာ်သဃဲၤ, ကညီကီၢ်စဲၣ်ကိတိၤကရၢ, ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤမီၣ်
သီတဖၣ်လီၤ.