Menu

ဒီကလုာ်ပတီၢ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်ကမၤအီၤဖဲ ကညီကီၢ်စဲၣ်, တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီ ဒီးန့ၢ်ပၠံၣ် ဒီၣ်

...

ဒီကလုာ်ပတီၢ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး တၢ်ကမၤအီၤဖဲ ကညီကီၢ်စဲၣ်, တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီ ဒီးန့ၢ်ပၠံၣ် ဒီၣ်

The global New Light of Myanmar, 18 Dec 2016

URL: https://issuu.com/myanmarnewspaper/docs/18_dec_16_gnlm
ခၢၣ်စးလၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ထံၣ်လိာ်ကတိၤသ ကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ကမံးတံာ်သဃဲၤ Union Dialogue Joint
Committee UPDJC ၀ဲၤ ဒၢး မၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ဒီကလုာ်တၢ်ဃူလိာ်ဖိး လိာ်က့ၤဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်၀ဲၤလီၢ် National
Rconciliation Peace Center ၀ဲၤဒၢးအဒ့ ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်, မဟါတနံၤလီၤ.

ဘၣ်ထွဲတၢ်ကလဲၤထီၣ် ဒီကလုာ်တၢ်စံးကတိၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ်, တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီ ဒီးန့ၢ်
ပၠံၣ်ဒီၢ်ကီၣ်ကးအဂီၢ်, တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤအိၣ်ပာ်လၢ တၢ်ကထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ခၢၣ်စးအမံၤ လၢအဟဲလၢကီၢ်
ပဒိၣ်, ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်, ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်, အဂ့ၢ် တၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

အူလၣ်မီၣ်ရွ့ၣ်, လၢအမ့ၢ် UPDJC နဲၢ်ရွဲၣ်လၢပဒိၣ်အဂီၢ် စံး၀ဲလၢတၢ်လီၢ်အိၣ်သၢတီၤလၢ အမၤပာ်စၢၤဒီကလုာ်ပ
တီၢ် တၢ်စံးကတိၤသကိးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ဒီးပှၤအမံၤလၢကမ့ၢ်ကမံးတံာ်ကွၢ်ထွဲတၢ် လၢပဒိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်
လိာ်၀ဲ, တၢ်ကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤအီၤ နွံလၢကဟဲ ဒီး၀ံၤအလီၢ်ခံတၢ်ကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤ ပှၤအမံၤလၢကမ့ၢ်က
မံးတံာ်မၤ တၢ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲဒၣ်စံးစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ ဒီကလုာ်ပတီၢ်တၢ်စံးကတိၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အခီၣ်ထံးတပ တီၢ် တၢ်ကမၤအီၤဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် မ့တမ့ၢ် လါယနူၤအါရံၤနံၣ်အသီ, ဒီးဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်စံး
ကတိၤသကိးအဂီၢ် တၢ်ကတၢၣ်ပီၣ်သကိးအီၤဒီး KNU, KNLA-PC ဒီး DKBA န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ, ဒီကလုာ်ပတီၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်ထွဲကလုာ်ဒူၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်
အဂီၢ်, တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီအဂီၢ်, ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲ ကမျၢၢ်ပှၤတ၀ၢကရၢအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကမၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်
လိာ်အိၣ်ဖှိၣ် အစၢတဖၣ် တၢ်ကဆှၢထီၣ်ဆူ ပ့ၣ်လိၣ်ခံဘျီတဘျီကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲလါဖ့ၣ်
ဖီၣ်အါရံၣ်အဆၢက တီၢ်, ဒ်ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ဒုးတၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤ စံး၀ဲအသိးလီၤ.