Menu

ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအဂီၢ်

...

ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်သုးယံၤထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအဂီၢ်

Mizzima News, 02 Dec 2013

URL: http://www.mizzima.com/mizzima-news/politics/item/10692-2nd-round-myanmar-gov-t-ethnic-armed-groups-ceasefire-talks-put-off-report
ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ် ၁၇ ဖု အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဘၣ်ဃးထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး လၢဘၣ်တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢတၢ်ကမၤအီၤဖဲလါတဘ့ၣ်အလၢာ်အံၤဘၣ်တၢ်သုးယံၤထီၣ်ကွံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ခဲကိာ်တလါ န့ၣ်လီၤ.

လၢအခီၣ်ထံးတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ခံဝီတဝီအံၤတၢ်တိာ်ပာ်လၢတၢ်မၤအီၤဖဲလါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၉-၂၀ သီအနံၤဖဲဝ့ၢ်ဖါ အၣ်,ကညီ ကီၢ်စဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်တဂၤစံးဝဲ,ခီဖျိလၢပှၤဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တဖၣ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ကတဲာ်ကတီၤသးဂ့ၤဂ့ၤဒံးဘၣ်ဒီးခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသဘျ့ဟဲဘူးထီၣ်လံအဃိ ပမၤဝဲဒၣ်တၢ်ကတိၤသကိးတၢ်တသ့ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးပသုးယံၤထီၣ်တၢ်ကတိၤ သကိးတၢ်အဆၢကတီၢ်ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၀၁၄ နံၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤသကိးတၢ်အံၤမုၢ်လၢ်ပာ်ဝဲဒ်သိးကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်ဆူထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလီၢ်ခံကတၢၢ်တပတီၢ်
ဒ်သိးဒီးကရူၢ်ဘၣ်ထွဲသ့ၣ်တဖၣ်ကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဘၣ်ဝဲဖဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤသကိးတၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီဖဲမၠံၣ်ကၠံနါ,ကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ်, ဖဲလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်အကတီၢ်ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ပာ်ဖျါ ထီၣ် ဝဲတၢ်မၤအတကွီၣ် ၁၁ ထံၣ်လၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအဂီၢ်ဆူပဒိၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ပဒိၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲထံ ကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ပြတီာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤခံဖုလၢာ်အံၤတဟ့ၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ဟ့ၣ်ခီဆၢက့ၤတၢ်ဘၣ်ဃးဒီး အဝဲသ့ၣ် အတၢ်တိာ်ကျဲၤတဘျီဃီဖဲတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.